Get Adobe Flash player

ลิงค์ภายในเพ็ญพิทย์

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม

000643106
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
ถึงสัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
412
877
3269
636158
14676
4953
643106

Your IP: 34.236.191.0
Server Time: 2024-05-30 10:14:12

วิสัยทัศน์

" มุ่งมั่นยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
โดยชุมชน องค์กรของรัฐ ภาคเอกชน 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา "

พันธกิจ

    1. เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
    2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ในการผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนครูในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
    3. บริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง นิเทศให้ขวัญกำลังใจบุคลากร และใช้ข้อมูลสารสนเทศบริหารจัดการให้มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
    4. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ระดมทรัพยากรในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า เพ็ญพิทยาคม และสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  สพม. 20

เลขที่ 56  หมู่ 13  ต.เพ็ญ  อ.เพ็ญ  จ.อุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 042-279116